Yrityskehittämö.fi-palvelun yleiset käyttöehdot

Yleistä

Sähköinen Yrityskehittämö.fi on Aggregat Yrityskehittämö Oy:n (Tuottaja) hallinnoima, ylläpitämä ja omistama Internet-palvelu, joka on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan kehittämiseen. Palvelu saattaa sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa ja palveluja.

Nämä sopimusehdot koskevat Yrityskehittämö.fi palvelun (Palvelu) käyttäjää (Käyttäjä) ja palvelun tuottajaa (Aggregat Yrityskehittämö Oy). Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja rekisteriselosteeseen sekä hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää palvelua. Näitä ehtoja sovelletaan palveluun sisältyviin sisältöihin ja palveluihin. Käyttäessään palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Palvelun tuottaja perii käyttömaksua palvelujensa yhteydessä kun siitä on palvelun kuvauksessa erikseen mainittu.

Tuottajan yhteystiedot

Aggregat Yrityskehittämö Oy
Spektri Business Park
Metsänneidonkuja 10
02130 Espoo

Tuottajan sähköpostiosoite on info(at)yrityskehittamamo.fi

Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti palvelun käyttöoikeuden lisäksi mitään muita oikeuksia. Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä käyttöehtoja sekä on suorittanut mahdolliset käyttömaksut. Aggregat Yrityskehittämö Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröintiä.

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Aggregat Yrityskehittämö Oy:lle tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa palvelua, lukuun ottamatta palvelun itsensä tarjoamia personointimahdollisuuksia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeu tallentaa yksittäisiä tietoja palvelusta itselleen omaan käyttöönsä.

Aggregat Yrityskehittämö Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos käyttäjä sitä pyytää.

Kolmannen osapuolen palvelut

Aggregat Yrityskehittämö Oy:n tarjoama Yrityskehittämö.fi on laaja palvelukokonaisuus, joka saattaa sisältää palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen ko. palvelun käyttämistä.

Aggregat Yrityskehittämö Oy:n vastuut ja oikeudet

Aggregat Yrityskehittämö Oy ylläpitää palvelua ja tuottaa sen sisällön ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoisen palvelun ylläpitämiseen. Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti.

Aggregat Yrityskehittämö Oy ei vastaa palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Aggregat Yrityskehittämö Oy ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Aggregat Yrityskehittämö Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun ja/tai palvelun sovellusten toiminta niiden muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman ajoissa palvelun välityksellä.

Aggregat Yrityskehittämö Oy ei vastaa käyttäjille tai kolmansille osapuolille palvelun mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Aggregat Yrityskehittämö Oy:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömäst otettava yhteyttä Aggregat Yrityskehittämö Oy:n.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä. Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Henkilötietojen käyttö

Palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Aggregat Yrityskehittämö Oy. Henkilötietolain mukaiset tarkastusoikeuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteriselosteessa osoitetulle taholle.

Käyttäjäkohtainen aineisto ja taustatiedot sekä yhteystiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta eteenpäin. Aineistosta kerätään anonyymiä tilastotietoa, joka saatetaan analysoida ja koota säännöllisin väliajoin julkaistavaksi kehityskatsaukseksi .

Lisäksi käyttäjän tietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Aggregat Yrityskehittämö Oy järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Käyttöehtosopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Aggregat Yrityskehittämö Oy:llä on oikeus tarkistaa sopimusehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimus katsotaan irtisanotuksi, kun käyttäjä pyytää tilinsä sulkemista. Mikäli sopimus päättyy käyttäjän pyynnöstä määräaikaisen sopimuksen mahdollisia palvelumaksuja ei palauteta. Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää palvelua.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti palvelun tuottajan ja käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Lisätiedot

Lisätietoja palvelusta ja sen käytöstä saa palvelun ylläpidolta sähköpostitse osoitteesta info(at)yrityskehittamo.fi

 

Viimeksi päivitetty: 10.6.2015.